Astudiaethau Achos

Y Gronfa Her hyd yma:

Mae Cronfa Her P-RC yn darparu mecanwaith i ymgysylltu â ‘Pherchnogion Her’ a ‘Darparwyr Datrysiadau’ Sector Cyhoeddus drwy heriau sy’n seiliedig ar arloesedd.

Gan dynnu ar greadigrwydd a dyfeisgarwch y rhanbarth a dod â’r sector cyhoeddus a phreifat ynghyd er mwyn darparu atebion newydd, gwelliannau mawr a chyfleoedd busnes newydd, mae’r gronfa’n canolbwyntio ar y blaenoriaethau mwyaf brys y mae’r rhanbarth yn eu hwynebu.

Gan fod y Gronfa Her yn dal i fod ar y cam llunio, mae’r astudiaethau achos isod wedi’u benthyg gan y MYBB sy’n defnyddio proses debyg i ddarparu atebion arloesol i heriau a wynebir gan y sector cyhoeddus. MYBB yw rhaglen gaffael cyn-fasnachol y DU sy’n defnyddio’r broses o gaffael ymchwil a datblygu i gefnogi’r gwaith o greu cynhyrchion ac atebion newydd i fynd i’r afael ag anghenion nas bodlonwyd. Mae’n creu cyfleoedd busnes newydd i gwmnïau, yn darparu llwybr i fusnesau bach a chanolig (BBaChau) farchnata eu syniadau ac yn pontio’r bwlch cyllid sbarduno a brofir gan lawer o gwmnïau cam cynnar.

(Ffynhonnell - Adran yr Economi, Gogledd Iwerddon)

Astudiaethau Achos

Technoleg Diheintio Cyflym ar gyfer Ambiwlansys

Her i ymateb yn gyflym i Covid-19 drwy ddatblygu, profi a defnyddio technoleg ddiheintio arloesol. Y nod oedd sicrhau arbedion effeithlonrwydd gweithredol i Wasanaeth Ambiwlans Cymru a gwella amser ymateb.

Trin gollyngiadau i gyrsiau dŵr i leihau llygredd o fwyngloddiau metel

Her Amgylcheddol dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu i fynd i'r afael â materion llygredd etifeddol sy'n deillio o hen ddiwydiant cloddio metel Cymru.

Trafnidiaeth Ysgol Ddeallus

Her Awdurdod Lleol a ddefnyddiodd atebion digidol i helpu i wneud trafnidiaeth i'r ysgol yn fwy diogel ac effeithlon yng Ngogledd Iwerddon.

Dolenni Defnyddiol

(Innovate UK)
Skip to content