Dau gwmni’n symud ymlaen mewn her sy’n ceisio gwella’r gwaith o gyflwyno endosgopïau yng Nghymru

Mae CanSense ac IQ Endosgopes wedi derbyn cyllid i ddatblygu eu cysyniadau yng nghyfnod cychwynnol yr Her Endosgopi, a gynhelir gan y tîm Arloesi o Shaping Change ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIP Caerdydd a’r Fro) a’i chefnogi gan Gronfa Her P-RC (Prifddinas-Ranbarth Caerdydd).

Mae’r Her Endosgopi yn chwilio am ddulliau arloesol o gyflymu’r broses o ddarparu triniaethau endosgopi yng Nghymru, gwella mynediad a lleihau amseroedd aros cleifion. Ar hyn o bryd mae’r rhestr aros ar gyfer endoscopïau yng Nghymru tua 30,000 ac mae’n parhau i dyfu. Mae’r Athro Jared Torkington a thîm Shaping Change BIP Caerdydd a’r Fro yn arwain yr Her, a ariennir gan grant gwerth £750k gan Gronfa Her P-RC.

Cafodd dau ymgeisydd gefnogaeth i ddatblygu eu prosiectau ymhellach a chynnal astudiaethau dichonoldeb. Mae’r cwmni o Abertawe, CanSense, yn datblygu prawf sy’n seiliedig ar waed er mwyn helpu i flaenoriaethu cleifion ar y rhestr aros endosgopi a lleihau amser i gael diagnosis, tra bod IQ Endoscopes, sydd wedi’i leoli yng Nghas-gwent, yn datblygu endosgopïau hyblyg untro cynaliadwy sy’n dileu’r angen am brosesau dad-halogi hirfaith a drud. Mae disgwyl i gam hwn yr Her ddod i ben ar ôl tri mis.

Dywedodd yr Athro Jared Torkington, arweinydd clinigol yr Her, Llawfeddyg Ymgynghorol y Colon a’r Rhefr a Chyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Arloesi yn BIP Caerdydd a’r Fro: “Rydym yn croesawu’r cyfle hwn i gryfhau ein cydweithio ymhellach â phartneriaid wrth i ni adeiladu’r sylfaen dystiolaeth a’r gallu yng Nghymru i annog buddsoddiad uchelgeisiol mewn arloesedd i sbarduno twf economaidd a gwella canlyniadau iechyd a lles”.

Dywedodd Zoe Hilton, Rheolwr Rhaglen Arloesi y Tîm Arloesi yn BIP Caerdydd a’r Fro: “Dyma gyfle gwych a fydd yn deillio o grant hael gan y Gronfa Her, i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro gydweithio â’n partneriaid allanol, CanSense ac IQ Endoscopes. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r ddau gwmni i ddatblygu eu datrysiadau arloesol sy’n canolbwyntio ar leddfu’r heriau presennol yn ein hadrannau Endosgopi a gwella ein profiad cleifion a staff.”

Dywedodd yr Athro Rick Delbridge, PI Her Gronfa P-RC: “Rydym yn falch iawn o’r cynnydd sydd wedi’i wneud gyda’r her ddiweddaraf hon yn ein partneriaeth â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddylunio a chyflawni’r Gronfa Her. Mae tîm  ‘Shaping Change’  BIP Caerdydd a’r Fro  wedi gwneud gwaith ardderchog o gynnull y broses a threfnu ar gyfer mewnbwn clinigol arbenigol i’r penderfyniadau cyllido. Ac mae’n wych gweld dau gwmni o Gymru yn sicrhau cefnogaeth. ” 

Dywedodd Adam Bryant, Prif Swyddog Gweithredol Cansense: “Mae CanSense yn falch iawn o fod yn gweithio gyda BIP Caerdydd a’r Fro gyda chefnogaeth gan y Gronfa Her ar her mor hanfodol. Mae gwasanaethau diagnosteg traddodiadol o dan bwysau aruthrol ar ôl Covid. Mae CanSense yn cynnig prawf gwaed syml sy’n helpu i symleiddio’r llwybr ar gyfer y bobl hynny sydd yn yr angen mwyaf i gael diagnosis a thriniaeth cyn gynted â phosibl – ar gyfer canlyniadau gwell i gleifion”.

Dywedodd Matt Ginn, Prif Swyddog Gweithredol IQ Endoscopes: “Mae’r tîm cyfan yn IQ Endoscopes yn falch iawn o fod yn gweithio gyda BIP Caerdydd a’r Fro gyda chefnogaeth gan y Gronfa Her ar y mater hanfodol hwn. Ar sail fyd-eang, mae rhaglenni sgrinio a endosgopi diagnostig o dan bwysau enfawr i ymdopi â’r galw enfawr gan gleifion. Mae IQ Endoscopes wedi ymrwymo i ddarparu technoleg untro gynaliadwy a all nid yn unig ddiwallu anghenion y claf, ond hefyd y gofynion amgylcheddol ac rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Chaerdydd a’r Fro i ddarparu hyn.”

Rhannu

Darllen mwy o newyddion

Skip to content