Sut mae'r Gronfa Her yn Gweithio

Beth yw Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd?

Mae’r Gronfa Her £10m yn darparu mecanwaith i ymgysylltu â chyrff sector cyhoeddus sy’n weithgar ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd o ran nodi a datblygu heriau. Mae’n cysylltu cyrff sector cyhoeddus â sefydliadau a all ddarparu atebion arloesol i’r heriau hynny, gan arwain at well gwasanaethau, gwell effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, a mwy o gynhyrchiant.

Diben y cyllid yw helpu’r sector cyhoeddus i gael gafael ar gynhyrchion a gwasanaethau newydd er mwyn mynd i’r afael â’r heriau ac wrth wneud hynny, darparu llwybr i’r farchnad ar gyfer y datrysiadau hynny. Bydd cyrff sector cyhoeddus yn cynnig heriau ar gyfer cymorth, a bydd y rhai sy’n llwyddo i sicrhau dyfarniad cyllid yn gweithredu fel sefydliadau ‘Perchennog Her’ ac yn gweithio’n agos gyda ‘Darparwyr Datrysiadau’ posibl i ddatblygu datrysiadau.

Dylai Perchnogion Her allu dangos sut maen nhw’n:

Cwestiynau Cyffredin ac Arweiniad

Dewch o hyd i atebion i’n cwestiynau cyffredin.

Camau Allweddol yn y Broses

CAM 1

Diffinio Mater Cymdeithasol neu Ddarparu Gwasanaeth

Mae’r corff cyhoeddus yn trafod ei fater gyda rhanddeiliaid, yn diffinio ei heriau ac yn gwneud cais i Gronfa Her P-RC. Mae’n bwysig pan fyddwch yn meddwl am eich her i beidio â chanolbwyntio ar yr ateb!

CAM 2

Penderfyniadau a Chamau Nesaf...

Asesir cyflwyniadau’r Gronfa Her, a dyfernir cyllid i ymgeiswyr llwyddiannus. Yna maent yn gweithio gyda thîm y Gronfa Her i hyrwyddo’r her i’r gymuned arloeswyr. Bydd unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei rhannu gyda ni yn cael ei thrin gyda sensitifrwydd.

CAM 3

Ymgysylltu ag Arloeswyr

Caiff cyfleoedd herio eu mireinio a’u hysbysebu i’r gymuned arloeswyr, sydd wedyn yn ceisio cyd-ddatblygu atebion arloesol i’r her.

Skip to content